Diensten

VVE Management Den Haag BV biedt het volgende dienstenpakket

Let op: onze privacyverklaring kunt u HIER downloaden als Pdf bestand.


Financieel

 • Het incasseren en administreren van de door de ledenvergadering vastgestelde periodieke bijdragen die de eigenaren verschuldigd zijn. Het signaleren en bewaken van eventuele optredende achterstanden in de betaling van deze bijdragen.
 • Het beheren en administreren van een afzonderlijk, ten name van de Vereniging staande bank- en/of girorekening.
 • Het ten laste van de eerder genoemde bank- c.q. girorekening betalen van alle voor rekening van de Vereniging komende kosten en lasten.
 • Het eenmaal per jaar opmaken van een jaarrekening aangevende baten/lasten over het afgelopen verenigingsjaar.
 • De bankbescheiden alsmede de bijbehorende originele nota’s etc. eenmaal per jaar per aangetekende post aan de door de ledenvergadering benoemde leden van de kascommissie sturen.
 • Het aan de hand van de nota’s beoordelen of de uitgevoerde werkzaamheden “normaal” te noemen zijn en bij akkoord daarvan een aantekening maken op de nota. Indien niet akkoord contact opnemen met de desbetreffende leverancier. De leveranciers die voor de bij VVE Management Den Haag BV aangesloten verenigingen werken, kennen deze werkwijze waardoor er een preventieve werking van uitgaat.
 • Indien van toepassing de jaarlijkse opgave aan ISTA b.v. van de totale stookkosten alsmede de aan de leden in rekening gebrachte voorschotten.
 • Indien van toepassing het met de (oud) leden verrekenen van de stookkosten.

Bestuurlijk

 • Het beantwoorden van (telefonische) vragen van de leden.
 • Het voeren van correspondentie de vereniging betreffende.
 • Het opstellen van een ontwerpbegroting voor het volgende verenigingsjaar.
 • Het eenmaal per jaar organiseren, convoceren en bijwonen van de algemene ledenvergadering.
 • Het verzorgen van volmachten ten behoeve van leden die verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.
 • Het opmaken en versturen aan de leden van de notulen der ledenvergaderingen.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie en eventuele mutaties in het ledenbestand.

Verzekeringen

 • Wegens een wetswijziging van de AFM mag ons kantoor alleen nog maar bemiddelen op het gebied van verzekeringen.
 • VVE Management B.V. is aangesloten bij BVVB Collectief | Vergunning AFM-12043832 | KIFID nummer 300.016421.
 • Wij verwijzen u in dit kader naar de Dienstenwijzer Stichting BVVB Collectief.

Overig

 • Het behandelen van alle aangelegenheden die verband houden met het gemeenschappelijk klein onderhoud.
 • De uitbesteding van servicewerkzaamheden, zoals schoonmaakwerkzaamheden, onderhoud van technische installaties, tuinonderhoud, electrische toegangsdeuren etc.
 • Zorgdragen voor (voldoende) betrouwbare en loyale toeleveranciers voor o.a. gebouwonderhoud, pijp- leidingwerk, technische installaties, cv. Het verstrekken van opdrachten inzake “kleine reparaties” zoals bijvoorbeeld eenvoudige daklekkages, rioolverstoppingen etc. een en ander binnen het kader van de door de ledenvergadering vastgestelde begroting.
 • Het uitbrengen van advies aan de Vereniging inzake het klein onderhoud.
 • Het opstellen van offerte-aanvragen voor groot onderhoud:

         - het beoordelen en vergelijken van uitgebrachte offertes.
         - het uitbrengen van advies aan de vereniging.
         - het voorbereiden en na een vergaderbesluit opdragen van groot onderhoud.


Website

VVE Management Den Haag B.V. biedt de mogelijkheid voor alle leden van de VvE waarvoor wij als beheerder optreden om 24/7 alle informatie de VvE betreffende te kunnen raadplegen of te downloaden, bijvoorbeeld jaarstukken, huishoudelijk reglement, Akte van Splitsing.


Meer weten?

Wij nemen graag contact met u op om u telefonisch nader te informeren of wij sturen u een offerte (bij offerteverzoek, vermeld dan naast de volledige naam van uw VvE, woonplaats, contactgegevens e.d. ook het aantal appartementsrechten dat binnen uw VvE vertegenwoordigd is.)